Chien Luoc Cong Nghiep Cac-Bon Thap Cho Viet Nam

Các quốc gia bắt đầu phát triển những công nghệ các-bon thấp từ ngày hôm nay sẽ trở thành các nền kinh tế lớn trong tương lai. Để có thể cạnh tranh trong nền kinh tế các-bon thấp toàn cầu, Việt Nam đòi hỏi cần có một chiến lược công nghiệp xanh mạnh mẽ để củng cố các cơ hội đầy triển vọng. Và điều này bắt đầu bằng việc xác định các lĩnh vực và các ngành ưu tiên.

International